Heeft u vragen?

0162 46 56 36

Email ons via

[email protected]

Curatoren

De incasso van tot de boedel behorende vorderingen

Het incasseren van vorderingen van een failliete rechtspersoon vereist een bijzondere aanpak. Om die reden hebben wij tezamen met een partner die zijn sporen heeft verdiend in de afwikkeling van faillissementen een incassoproduct ontwikkeld dat specifiek is gericht op het genereren van een zo hoog mogelijke opbrengst voor zowel de boedel als de eventuele pandhouder.

Achtergrond: betalingsgedrag in faillissementssituaties

Wij zien dat curatoren regelmatig op de debiteurenlijst per faillissementsdatum staande vorderingen uiteindelijk niet incasseren. Debiteuren verweren zich in een faillissementssituatie vaak meer, soms terecht maar soms ook onterecht. De tijdrovende weerlegging van deze verweren maakt dat de incasso zonder een zekere uitkomst veelal niet zal opwegen tegen de kosten ervan. Dat geldt temeer indien een curator het moet hebben van de hem onder de separatistenregeling toekomende boedelbijdrage. De pandhouder heeft vaak een nog grotere informatieachterstand dan de curator en kan daarom evenmin een vuist maken. Bovendien leeft bij veel debiteuren het besef dat aangekondigde rechtsmaatregelen vaak niet worden doorgezet, enerzijds vanwege de door een curator en pandhouder daarin te investeren tijd, anderzijds vanwege de ten behoeve van de te nemen rechtsmaatregelen eerst nog te maken kosten. Zand in de machine gooien of zelfs in het geheel niet reageren loont voor de debiteur, nu de debiteur-leverancier-relatie niet langer hoeft te worden gerespecteerd en de debiteur ineens te maken heeft met een curator, een rechter-commissaris en/of een bank. Vorderingen op debiteuren in faillissementssituaties lijken dus vooral voor debiteuren het meest lucratief.

Onze aanpak

Ons uitgangspunt is voor de curator boedelactief te creëren zonder dat daar voor de curator incassowerkzaamheden of kosten tegenover staan, onder gelijktijdige opbrengst-maximalisatie voor de pandhouder. Dit kunnen wij bereiken door op een efficiënte wijze de communicatie met de debiteuren over te nemen en maximale aandacht uit te trekken voor die debiteuren die overtuigd moeten worden over te gaan tot betaling. We gaan daarbij verder dan hetgeen onder toepassing van de separatistenregeling wordt verwacht.

Wilt u, als curator of bank, meer weten over de exacte inhoud van onze aanpak neem dan contact met ons op.

Contactformulier